AGRADECEMENTOS

Queremos deixar constancia do agradecemento que sentimos cara á xente, os amigos, as asociacións que nos axudaron neste facer realidade un acontecemento como este, onde a poesía ocupa o lugar natural, a rúa, a praza, ali onde se respira cada dia, ali onde se talla e moldea, e con ela o mundo, a vida, os soños e a loita por un mundo mellor, mais xusto, onde a miseria da abundancia non teña cabida, onde os espellos ardan. E os reloxos sexan os que o corazon plagia.

En primeiro lugar a FUCO BUXAN, que temos a fortuna de formar parte desta asociacion, exemplo de colectivo cidadán, aberto e comprometido, comprometido con todo e cada un dos problemas e realidades da nosa cidade.
Grazas á AAVV de ESTEIRO, que dentro da súa magnifica actividade brindounos o seu espazo e o seu apoio a esta cita.
Grazas a todos os amigos e amigas, moitos en construccion, pero todos atravesados pola simpatia e a vontade de que a AXUDA MUTUA sexa o noso alimento.
A todas as ASOCIACIÓNS CULTURAIS que fan posible, a pesar do desprezo que sufrimos por parte dos estamentos oficiais, fan posible que se manteña vivo e creza este tecido de veas de oxigeno que favorecen o sobrevivir cada dia á mezquindad e mediocridade reinantes sobre todo nos estamentos que "administran as nosas cousas" sometiendonos a un saqueo constante.
Aos bares, aos imprescindibles bares, cafes, pubs onde inventamos lugares adorables nos que a conversacion e a risa técense coa resistencia e as dificultades do vivir cada dia:
Grazas á TABERNA Ou´XUSTIÑO
Ao bar Ou´CABAZO
ao CAFE TUPINAMBA
ao PUB CARTEIS
ao emblematico CAZADORES
á SALA SUPER 8
ao AFONSO
ao CORAL
ao ANCA
ao IRLANDA
a todos e cada un deles, a todos os que aqui non aparecen pero que tambien temos en conta, a todos grazas.
Queremos dejar constancia de la gente, de los amigos, de las asociaciones que nos han ayudado en este hacer realidad un acontecimiento como este, donde la poesía ocupa el lugar natural, la calle, la plaza, alli donde se respira cada dia, alli donde se talla y moldea, y con ella el mundo, la vida, los sueños y la lucha por un mundo mejor, mas justo, donde la miseria de la abundancia no tenga cabida, donde los espejos ardan. Y los relojes sean los que el corazon plagia.

En primer lugar a FUCO BUXAN, que tenemos la fortuna de formar parte de esta asociacion, ejemplo de colectivo ciudadano, abierto y comprometido, comprometido con todo y cada uno de los problemas y realidades de nuestra ciudad.
Gracias a la AAVV de ESTEIRO, que dentro de su magnifica actividad nos ha brindado su espacio y su apoyo a esta cita.
Gracias a todos los amigos y amigas, muchos en construccion, pero todos atravesados por la simpatia y la voluntad de que la AYUDA MUTUA sea nuestro alimento.
A todas las ASOCIACIONES CULTURALES que hacen posible, a pesar del desprecio que sufrimos por parte de los estamentos oficiales, hacen posible que se mantenga vivo y crezca este tejido de venas de oxigeno que favorecen el sobrevivir cada dia a la mezquindad y mediocridad reinantes sobre todo en los estamentos que "administran nuestras cosas" sometiendonos a un saqueo constante.
A los bares, a los imprescindibles bares, cafes, pubs donde inventamos lugares adorables en los que la conversacion y la risa se tejen con la resistencia y las dificultades del vivir cada dia:
Gracias a la TABERNA O´XUSTIÑO
AL bar O´CABAZO
al CAFE TUPINAMBA
al PUB CARTELES
al emblematico CAZADORES
a la SALA SUPER 8
al ALFONSO
al CORAL
al ANCA
al IRLANDA
a todos y cada uno de ellos, a todos los que aqui no aparecen pero que tambien tenemos en cuenta, a todos gracias.

sábado, 11 de febrero de 2012

Salvaxe é sinonimo de ceibe, ata cando esta encerrado


"El concejal me transmite que el Concello este no será el patrocinador de la semana Poesía salvaxe." la funcionaria

Só dicir, de momento, que a V Semana de Poesía Salvaxe celébrarase nas datas que decidamos. O programa adaptáse á nova situacion facéndose, se cabe, mais patente a total autonomía deste acontecemento. Jamas a cultura, e menos ata, a inconsumible poesía, permitiu que o Poder, calquera tipo de Poder, lexitime a súa natureza de pan universal, e non ese mediocre pan de "ao pan, pan e ao viño, viño", un pan consonido de diaparo, non, o noso é o pan de "fariña doutro costal", o de Juan Panadeiro, o crujiente á porta do forno de Cesar Vallejo, un pan que son millóns como millóns son as mans que o amasan, ou as linguas que traducen cada dia o silencio, os silencios da Terra, e os de todo aquilo que a habita. Saúdos, amigos, e Saúde sempre.
Solo decir, de momento, que la V Semana de Poesía Salvaxe se celebra en las fechas que habíamos decidido. El programa se adaptara a la nueva situacion haciéndose, si cabe, mas patente la total autonomía de este acontecimiento. Jamas la cultura, y menos incluso, la inconsumible poesía, ha permitido que el Poder, cualquier tipo de Poder, legitime su naturaleza de pan universal, y no ese mediocre pan de "al pan, pan y al vino, vino", un pan consonido de diaparo, no, el nuestro es el pan de "harina de otro costal", el de Juan Panadero, el crujiente a la puerta del horno de Cesar Vallejo, un pan que son millones como millones son las manos que lo amasan, o las lenguas que traducen cada dia el silencio, los silencios de la Tierra, y  los de todo aquello que la habita. Saludos, amigos, y Salud siempre.


Como un tigre llega la noche
ardiendo en la palma del dia
Como un tigre llega el sueño
y te sueño como un tigre
que llega en el corazon del sueño
Como un tigre avanza mi pena
si tu ardes en la ausencia
como un tigre escucho tus pisadas
que como de tigre me rodean
Como un tigre de musica
la luz oscura en tus ojos acecha
y huelo como un tigre
tu deseo apareandose como un tigre
El insomnio de las estrellas
se aproxima como un tigre
y se tumba a lo pies del silencio
y como un tigre me lame el miedo
Y se con la certeza de un tigre
que vendras como todas las noches
y me llevaras entre tus fauces de lumbre
desde esta despoblada blancura
hasta la fertil paciencia del alba
donde habitan todos los tigres.

Este proceso de concentración va de la mano con un proceso de desposeimiento: constituir una ciudad como capital, como lugar donde se concentran todas esas formas de capital, es constituir la provincia como desposeimiento del capital; constituir la lengua legítima es constituir todas las demás lenguas como dialectos. La cultura legítima es la cultura garantizada por el Estado, garantizada por esta institución que garantiza los títulos de cultura, que emite los certificados que garantizan la posesión de una cultura garantizada. El Estado se encarga de los programas escolares. Cambiar un programa es cambiar la estructura de la distribución del capital, es hacer que se deterioren algunas formas de capital. Por ejemplo, eliminar el latín y el griego de la enseñanza es condenar al poujadismo a toda una categoría de pequeños portadores de capital lingüístico. En todos mis trabajos anteriores sobre la escuela había olvidado por completo que la cultura legítima es la cultura del Estado…

Al mismo tiempo, esta concentración es una unificación y una forma de universalización. Allí donde estaba estaba lo diverso, lo disperso, lo local, está lo único.

(pierre bordieu)